College Management Committee

 COLLEGE MANAGEMENT COMMITTEE

CHAIRMAN   : Shri. V.K. IBRAHIM KUNJU. M.L.A.

SECRETARY : Adv. K.A. JALEEL


Members


(1) Shri. Syed Basheer Ali Shihab Thangal

(2)Shri. Riaz Ahmed Sait

(3)Shri. H.E. Muhamed Babu Sait

(4) Adv.P.A. Abdul Majeed Parakkadan

(5) Shri. N.K. Nazar

(6)Shri .V.S. Abdul Rahman

(7) Shri. M.P. Abdul Khader

(8)Shri.N.M. Sharafudheen

(9)Shri . Akbar Badhsha

(10)Shri .P.K. Jaleel

(11)Shri .A. Basheer

(12)Dr. Amar Nishad (Director)

(13)Prof. K.M. Abdul Karim (Principal)